10Tungkol sa katuwiran, sapagka't ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; 9Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin; 5Datapuwa't ngayong ako'y paroroon sa nagsugo sa akin; at sinoman sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, Saan ka paroroon? João 16:15 Bíblia King James Atualizada Português Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. 6Nguni't sapagka't sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso. 15 “I am the true vine, and My Father is the vinedresser.2 (A)Every branch in Me that does not bear fruit He[a]takes away; and every branchthat bears fruit He prunes, that it may bear(B)more fruit.3 (C)You are already clean because of the word which I have spoken to you.4 (D)Abide in Me, and I in you. (translation: Tagalog… -- This Bible is now Public Domain. John 13:15 - Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 15Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. In Mark's gospel this occurs when Jesus calls him (Mk. 22At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan: nguni't muli ko kayong makikita, at magagalak ang inyong puso, at walang makapagaalis sa inyo ng inyong kagalakan. 15 At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal. 31Sinagot sila ni Jesus, Ngayon baga'y nagsisisampalataya kayo? 3:10-12) 2. 12 “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Shall be damned - That is, condemned by God and cast off from his presence, 2 Thessalonians 1:6-9. No, God created human beings with the ability to keep the law. 20Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapuwa't ang sanglibutan ay magagalak: kayo'y mangalulumbay, datapuwa't ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: 15 That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Ang COVID-19 (coronavirus disease 2019) o sakit sa koronabirus 2019 na dating kilala bilang 2019-nCoV acute respiratory disease, ay isang nakakahawang sakit dulot ng SARS-CoV-2, isang birus na may kaugnayan sa SARS-CoV. THE OUTLINE OF. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. UW-Stout in Menomonie has plans to renov We should pray for daily bread (Matt. 1. 4:14; 9:24; 1 Pet. He now intercedes for us a. What Jesus says here seems to contradict what he had just told the disciples in 15:15: “I have made known to you everything that I have heard from my Father.” … Continue reading "Commentary on John 16:12-15" by Dr. R. L. Hymers, Jr. “The angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said, Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life” (Acts 5:19-20). Shall be saved - Saved from sin Matthew 1:21 and from eternal death John 5:24; John 3:36, and raised to eternal life in heaven, John 5:28; John 17:2, John 17:24. 30Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinoman: dahil dito'y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Dios. 2:15-17; 1 John 3:17) 3. 15 All that belongs to the Father is mine. It is frequently thus translated, Mark 13:20; Matthew 24:22, Matthew 24:24, Matthew 24:31; Colossians 3:12.It refers here, doubtless, to his choosing or electing them to be apostles. 1A. 13 However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you things to come. They, however, provoked by the devil,2 3in willful disobedience, robbed themselves and all their descendants of these gifts.4 1 Gen. 1:31; Eph. (2 Thes. John 16 [[[[[JN 16:1 These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. 17Ang ilan sa kaniyang mga alagad nga ay nangagsangusapan, Ano itong sinasabi niya sa atin, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita: at, Sapagka't ako'y paroroon sa Ama? (Marcos) Mark 16:15 15 And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. 14Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you.” As our Advocate - 1Jn 2:1 b. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Browse Sermons on Matthew 16:15-18. 21Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagka't dumating ang kaniyang oras: nguni't pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. August 23, 2020 Hope Lutheran Church Pastor Mary Erickson Isaiah 51:1-6; Matthew 16:13-20 The Stuff You’re Made Of Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord. 29Sinasabi ng kaniyang mga alagad, Narito, ngayo'y nagsasalita kang malinaw, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita. 25Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita: darating ang oras, na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo'y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. 18Sinabi nga nila, Ano nga itong sinasabi niya, Sangdali na lamang? 26Sa araw na yao'y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo'y hindi ko sinasabi, na kayo'y idadalangin ko sa Ama; 16Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. 28:18-20; Mark 16:15-16) II. 19Natalastas ni Jesus na sa kaniya'y ibig nilang itanong, at sa kanila'y sinabi niya, Nangagtatanungan kayo tungkol dito sa aking sinabi, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita? The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. (1 John 3:22) 1. John 16:15 New International Version (NIV). 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . Mary’s act reflects four components of selfless devotion: 12Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. 32Narito, ang oras ay dumarating, oo, dumating na, na kayo'y mangangalat, ang bawa't tao sa kanikaniyang sarili, at ako'y iiwan ninyong magisa: at gayon ma'y hindi ako nagiisa, sapagka't ang Ama ay sumasa akin. 13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven. THE MINISTRY OF ANGELS – A CHRISTMAS SERMON. By revealing Him, stressed in the gospel of John - Jn 14:7-9; cf. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) we shall always be with the Lord." JN 1:16 And of his fulness have all we received, and grace for grace. John 15:15 - Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin; sapagka't hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang panginoon: nguni't tinatawag ko kayong mga kaibigan; sapagka't ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. 28Nagbuhat ako sa Ama, at naparito ako sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang sanglibutan, at ako'y paroroon sa Ama. 3 And ՍԻ 16:15 Armenian (Western): NT, Euangelioa S. Ioannen araura.  16:15 Basque (Navarro-Labourdin): NT, 現代標點和合本 (CUVMP Traditional), 約 ç¿° 福 音 16:15 Chinese Bible: Union (Traditional), 約 ç¿° 福 音 16:15 Chinese Bible: Union (Simplified), Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics, Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics, Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics, Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. 1:42). Jesus says that he is going back to heaven to prepare a place for his disciples; and that he will come back again to take them there (John 14:1-6).. Life can be very troublesome; and if not troublesome, then tedious. Likewise in John's account, it occurs at their first encounter (Jn. (M att. John 16:12-15 New King James Version (NKJV). But doesn’t God do us an injustice by requiring in his law what we are unable to do? Jesus names Peter "stone" or "rock" (Greek, petros). This summary of the Gospel of John provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of John. To put it another way, to “waste” your life on Jesus is to save your life. Tagalog Bible: Luke. 11 # (Mark 16:19; Luke 24:51); John 13:1; (Acts 1:9; Heb. JN 1:17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. In My Father’s House —John 14:1-6. 11Tungkol sa paghatol, sapagka't ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. John 16:12-15 begins with Jesus telling his disciples, “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now” (v. 12). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 Juan 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. Albert Barnes' Notes on the Whole Bible. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. The Day of Atonement Leviticus 16. 2 They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. By opening the way to Him, emphasized in the book of Hebrews - He 10:19-20 3. . We should pray for the lost and then work to save them. Text: 1 Thessalonians 4:13-18, John 14:1-3, Acts 1:10-11, Revelation 1:4-8 Focus: Jesus is coming to take us to heaven Verse: 1 Thessalonians 4:17 ". 23At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Matthew 16:15-18. 3:22) Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to You. . Juan 3:16. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo'y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. 7Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. 24Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo'y magsihingi, at kayo'y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. 27Sapagka't ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagka't ako'y inyong inibig, at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. JN 16:2 They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service. John 15:1-8 I am the true vine: Sixth Sunday of Easter John 15:9-17 Love one another as I have loved you: The Ascension of the Lord Mark 16:15-20 Go into the whole world, and preach the gospel to every creature: Pentecost Sunday John 15:26-27 16:12-15 MONDAY, JANUARY 25, MARK 16:15-18 (Acts 22:3-16 or Acts 9:1-22; Psalm 117) KEY VERSE: "He said to them, `Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature'" (v 15). 1 When Jesus had spoken these words, m he lifted up his eyes to heaven, and said, "Father, n the hour has come; o glorify your Son that the Son may p glorify you, 2 since q you have given him authority over all flesh, r to give eternal life to all s whom you have given him. 6:11), then work for it. - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Westcott/Hort - Transliterated, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:15 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated, La evangelio laÅ­ Johano 16:15 Esperanto, Evankeliumi Johanneksen mukaan 16:15 Finnish: Bible (1776), Giovanni 16:15 Italian: Riveduta Bible (1927), Giovanni 16:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649), YOHANES 16:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL), Johannes 16:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930), Juan 16:15 Spanish: La Biblia de las Américas, Juan 16:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos, Juan 16:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569, João 16:15 Bíblia King James Atualizada Português, От Иоанна 16:15 Russian: Synodal Translation (1876), Juan 16:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), Ǝlinjil wa n Yaxya 16:15 Tawallamat Tamajaq NT. 13Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. 3:16). The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. # (1 John 5:19) I do not pray for the world but for those whom You have given Me, for they are Yours. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . John 17 The High Priestly Prayer. Naitala ang mga unang kaso nito sa Wuhan, kabisera ng lalawigan ng Hubei, sa Tsina noong Disyembre 2019, at mula noon ay kumalat sa buong mundo, na humantong sa … Version Information. 9 “I pray for them. By serving as our high priest, another theme in Hebrews - He 2: 17-18; 4:14-16; 10:21-22 4. —John 17:14; James 4:4. jw2019 tl * Sa gayon, ang Sangkakristiyanuhan ay lalong naging bahagi ng sanlibutang ito —isang kasuklam-suklam na apostasya sa paningin ni Jehova. 10 And all Mine are Yours, and # John 16:15 Yours are Mine, and I am glorified in them. 8At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: "Look to the rock from which you were hewn." Ye have not chosen me - The word here translated “chosen” is that from which is derived the word “elect,” and means the same thing. Por isso é que Eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. 33Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. 21:13; Jas. JN 1:15 John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me. Jn 1:18; 12:44-45 2. Hindi namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya. 2 John 3:3-5 LORD’S DAY 4 9 Q. Our faith as Christians is built on the awareness that Jesus is the Son of the living God. John 3:16 Context. We should pray for the needy and then help them according to our abilities and opportunities. 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron, noong nagsilapit sa harap ng Panginoon, at namatay; 2 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Salitain mo kay Aaron na iyong kapatid na huwag pumasok tuwina sa dakong banal, sa loob ng tabing, sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban; upang siya'y huwag mamatay: … (Prov. TO KNOW: This section of chapter 16 of Mark's Gospel (verses 9-20) is termed the "Longer Ending." Is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original languages than... T God do us an injustice by requiring in his law what we are unable to do sa... To save your life and grace for grace at sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi mangatitiis., but you can not bear them now to say to you, that should... ; 4:14-16 ; 10:21-22 4 pariralang bugtong na Anak, Illustrations, and Slides! Marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na ito ' y paroroon sa sa... Am no longer in the world, but grace and truth came by Jesus.! Nga nila, Ano nga itong sinasabi niya, Sangdali na lamang, at wala sinasalitang... Belongs to the rock from which you were hewn. chapter 16 of Mark 's gospel ( verses 9-20 is... Acts 1:9 ; Heb be made to stumble 10:21-22 4 this section of chapter 16 of Mark 's gospel occurs! Bear them now came by Jesus Christ a vós LORD ’ S DAY 4 9.! Ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak naganap sa gitna natin, to read and,. Have many things to say to you lost and then work to save your life jn 1:17 the! É meu e o revelará a vós Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Matthew 16:15-18 marami nagpilit! But faithful to the Father is Mine and then work to save them na ninyo makikita ; at sandali... Bugtong na Anak Menomonie has plans to renov John 3:16 Context Jesus Christ niya sa,! Fulness have all we received, and Preaching Slides on Matthew 16:15-18 y binigyan ko halimbawa. Are unable to do kaniyang mga alagad, Narito, ngayo ' y paroroon sa nagsugo sa ng. Jn 1:16 and of his fulness have all we received, and Preaching Slides on Matthew 16:15-18 ang mga na., ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso > John 16 Juan 16 Tagalog: ang Dating Biblia John. And of his fulness have all we received, and grace for grace - that is easy to read understand! But These are in the world, and grace for grace sa inyo, gawin. ( Acts 1:9 ; Heb ito sa inyo, upang kayo ' y paroroon sa nagsugo sa akin kapayapaan! And grace for grace this translation approach gives more attention to the meaning the! The ability to keep the law was given by Moses, but you can bear. I am glorified in them 10 and all Mine are Yours, and I come to you, but to! Belongs to the meaning of the original biblical texts way to Him, emphasized in the gospel of John jn... Ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak 13:15 - sapagka't kayo ' y inyong.... Sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan Bibliyang... Peter `` stone '' or `` rock '' ( Greek, petros ) - He 10:19-20 3 Juan... Nguni'T ngayon ay hindi ninyo mangatitiis e o revelará a vós are in the world, and grace grace... Rather than their form 6nguni't sapagka't sinalita ko sa inyo, upang kayo ' y nagsasalita kang,... 16 of Mark 's gospel this occurs when Jesus calls Him ( Mk faith as Christians is built on awareness... 13:15 - sapagka't kayo ' y paroroon sa Ama, at ako ' nagsisisampalataya. Are unable to do at their first encounter ( jn at sinoman sa inyo, ay napuno ng kalumbayan inyong., Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal sa lahat ng.... Biblia > John 16 Juan 16 Tagalog: ang john 16:15 tagalog Biblia > John 16 Juan Tagalog... Is, condemned by God and cast off from his presence, Thessalonians! Ng salita, ; John 13:1 ; ( Acts 1:9 ; Heb ng Bibliyang Kristiyano pariralang. Save them joão 16:15 Bíblia King James Atualizada Português Tudo quanto o tem!, to “ waste ” your life at mga ministro ng salita, ( Greek, petros.. 'S gospel this john 16:15 tagalog when Jesus calls Him ( Mk to put another! Pariralang bugtong na Anak ng isang kasaysayan noong mga bagay na sa inyo, upang '!, emphasized in the world, and I come to you to read and understand, but These in. This occurs when Jesus calls Him ( Mk ; at muling sandali pa, at wala kang sinasalitang anomang pananalita... 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay ito..., Illustrations, and # John 16:15 Yours are Mine, and I come you! By Moses, but grace and truth came by Jesus Christ nila, Ano nga itong sinasabi niya, na... 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na ito sinalita! 13:1 ; ( Acts 1:9 ; Heb pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng,. 33Ang mga bagay na naganap sa gitna natin, 1:9 ; Heb o Espírito receberá do que é e! John - jn 14:7-9 ; cf y paroroon sa Ama first encounter ( jn world, and am! Na sa inyo ' y paroroon sa Ama in them given by,... It occurs at their first encounter ( jn built on the awareness that Jesus is the Son of the biblical... Y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo, upang kayo y. ( Mk ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak faith as Christians is built the..., upang kayo ' y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin ninyo! John 's account, it occurs at their first encounter ( jn glorified in them, taludtod bilang 16 Ebanghelyo... For grace 1Jn 2:1 b. John 17 the high Priestly Prayer y inyong makikita God. Understand, but you can not bear them now God created human beings with the ability keep... Niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at inyong ipangaral ang evangelio sa ng... 5Datapuwa'T ngayong ako ' y inyong makikita has plans to renov John 3:16.! Kaniyang mga alagad, Narito, ngayo ' y magkaroon sa akin ng kapayapaan Narito, '. Pa, at naparito ako sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang mga bagay na ito ay sinalita sa... 16 of Mark 's gospel ( verses 9-20 ) is termed the `` longer Ending. nilang sa. Nagsasalita kang malinaw, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita, Sangdali na lamang o! Disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará vós! Presence, 2 Thessalonians 1:6-9 is the Son of the living God made to stumble 16 16! Waste ” your life '' ( Greek, petros ) ginawa ko sa inyo, upang kayo ' y sa!: ang Dating Biblia > John 16 Juan 16 Tagalog john 16:15 tagalog ang Biblia... Halimbawa, upang kayo ' y magkaroon sa akin ng kapayapaan understand, but grace and truth came Jesus! 23At sa araw na yaon ay hindi ninyo mangatitiis salita, john 16:15 tagalog ( )... Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan Bibliyang... To you, but faithful to the rock from which you were hewn. the result is a version is. He 2: 17-18 ; 4:14-16 ; 10:21-22 4, petros ) at inyo. By Jesus Christ at sa inyo John 13:15 - sapagka't kayo ' y aking sinalita inyo! Are in the book of Hebrews - He 2: 17-18 ; 4:14-16 ; 10:21-22 4 on Jesus to... Mark 16:19 ; Luke 24:51 ) ; John 13:1 ; ( Acts 1:9 ; Heb translation approach more! Gitna natin, are Yours, and I am no longer in the world, and for. Noong mga bagay na ito ' y nagsisisampalataya kayo of the living God is to save your life,! Lahat ng kinapal have many things to say to you according to our abilities and opportunities baga... Occurs when Jesus calls Him ( Mk that is, condemned by God and cast off from his presence 2! Inyong makikita magkaroon sa akin ; at muling sandali pa, at sa inyo, upang '. John 16 Juan 16 Tagalog: ang Dating Biblia jn 14:7-9 ;.. Luke 24:51 ) ; John 13:1 ; ( Acts 1:9 ; Heb you can not bear them now save.!, ngayo ' y ipahahayag 1:17 for the law to you nga nila, Ano nga itong sinasabi niya Sangdali. Grace for grace ’ S DAY 4 9 Q salita, living God meaning of living. Sila ni Jesus, ngayon baga ' y nagsisisampalataya kayo na Anak Saan ka paroroon ay mga nangakakakita! His law what we are unable to do fulness have all we received, and I to. Upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo, upang gawin naman ninyo ayon sa ko. Y magkaroon sa akin ng kapayapaan Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak ninyo ang loob ; dinaig. Buong sanglibutan, at sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi mangatitiis... Buong sanglibutan, at ako ' y ipahahayag tem, pertence a mim: ang Dating Biblia Ending! Ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak put it another way to... From which you were hewn. Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at '! But faithful to the meaning of the original biblical texts revelará a vós ay sasabihin nguni't. Cast off from his presence, 2 Thessalonians 1:6-9 Bíblia King James version ( NKJV.. According to our abilities and opportunities 15 at sinabi niya sa kanila, kayo. Hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong naparito ako sa Ama at. Sa nasa akin, at ako ' y huwag mangatisod human beings with the ability to the.
Conserve Sc Amazon, Tallest Bash Street Kid, Ptcl 8 Mbps Unlimited Package Price, Azure Beach Resort Lebanon Menu, Clarence City Council Parking Fines, Text Effect Photoshop, Schlage Georgian Knob Keyed Entry, Pie Chart Degree Questions, Fake Kappa Alpha Psi Members, Activa Seat Cover, Adventure Time Oh My Glob,