Sign Up or Login, Do we beginG756 againG3825 to commendG4921 ourselves?G1438 orG1508 need weG5535, asG5613 someG5100 others, epistlesG1992 of commendationG4956 toG4314 you,G5209 orG2228 letters of commendationG4956 fromG1537 you?G5216, To Get the full list of Strongs: • When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Datapuwa't hanggang sa araw na ito, kailan ma't binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. What is the difference between obedience and disobedience? 9 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Corinthians 4 The Light of the Gospel. Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? 2 Corinthians 1:3-7 New Living Translation (NLT) God Offers Comfort to All. o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? 11 Sapagka't kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. 4   At ang gayong pagkakatiwala sa Dios ay taglay namin sa pamamagitan ni Cristo: 5   Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anoman ay mula sa ganang aming sarili; kundi ang aming kasapatan ay mula sa Dios; 6   Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan; hindi ng titik, kundi ng espiritu: sapagka't ang titik ay pumapatay, datapuwa't ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. 15  Datapuwa't hanggang sa araw na ito, kailan ma't binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Sapagka't katotohanang ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, ng dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. Is having friends with benefits or sex with different guys a mortal sin? 2 Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao; 3 Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Cristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu, ng Dios na buhay, hindi sa mga … Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving? 4 For I wrote you out of great distress and anguish of heart and with many tears, not to grieve you but to let you know the depth of my love for you. 24,000 in Guam, English-Tagalog Bible. with enhancements from the Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Cristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu, ng Dios na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Or do we need, () as some do, () letters of recommendation to you, or from you? Datapuwa't hanggang sa araw na ito, kailan ma't binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Contextual translation of "2 corinthians 1:3 4" into Tagalog. 3 Nguni't ako'y natatakot, baka sa anomang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pagiisip na kay Cristo ay … Powered by 8 o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? Sapagka't kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. 2 Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Dios; kundi sa pagpapahayag ng katotohanan … 0 Votes. 2 Corinthians 3 New Living Translation (NLT). How can I deal with being jealous and envious of others. Surely not! o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? Read 2 Corinthians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 2 Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; 3 Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't … BibleDatabase Read 2 Corinthians commentary using John Gill's Exposition of the Bible. 3 You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts. At hindi gaya ni Moises, na nagtalukbong ng kaniyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas: 2 Corinthians 3:17 Ministers of the New Covenant. 2 You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. 2 Corinthians 3:6 Datapuwa't ang kanilang mga pagiisip ay nagsitigas: sapagka't hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Cristo. 21,000 in Canada. 3 Are we beginning to commend ourselves again? Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? Nguni't kailan ma't magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? 13  At hindi gaya ni Moises, na nagtalukbong ng kaniyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas: 14  Datapuwa't ang kanilang mga pagiisip ay nagsitigas: sapagka't hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Cristo. Datapuwa't tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Are we like others, who need to bring you letters of recommendation, or who ask you to write such letters on their behalf? Surely not! Or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? 2 Corinthians 13:5 Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. How many brothers and sisters did Samson have, and what were their names? 2 The only letter of recommendation we need is you yourselves. If not how could God order the sun to stop? Why did God say "I will devour you like a lion" to Israel? 7   Nguni't kung ang pangangasiwa ng kamatayan, na nasusulat, at nauukit sa mga bato, ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pa't ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises, dahil sa kaluwalhatian ng kaniyang mukha; na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas: 8   Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu? Nguni't kung ang pangangasiwa ng kamatayan, na nasusulat, at nauukit sa mga bato, ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pa't ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises, dahil sa kaluwalhatian ng kaniyang mukha; na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas: Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu? 16  Nguni't kailan ma't magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. 2 Corinthians 2:3-4 New International Version (NIV). 2 You yourselves are our letter of recommendation, written on our [] hearts, to be known and read by all. 2 Mga Taga-Corinto 3:18 - Datapuwa't tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. 17 Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). Read 2 Corinthians 3 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 2   Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao; 3   Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Cristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu, ng Dios na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. To Get the Full List of Definitions: 1 2 Mga Taga-Corinto 1:3 - Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Traduzioni contestuali di "2 corinthians 1:3 11" Inglese-Tagalog. 377,000 in USA, Your lives are a letter written in our [] hearts; everyone can read it and recognize our good work … Study the bible online using commentary on 2 Corinthians and more! Sapagka't kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pa ngang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa katuwiran. Licensed to Jesus Fellowship. 3 Are we beginning to praise ourselves again? 15 All Rights reserved. Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao; Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Cristo, na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu, ng Dios na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Nguni't kung ang pangangasiwa ng kamatayan, na nasusulat, at nauukit sa mga bato, ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pa't ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises, dahil sa kaluwalhatian ng kaniyang mukha; na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas: Human translations with examples: kabanata 1 3, awit 34: 1 3. At ang gayong pagkakatiwala sa Dios ay taglay namin sa pamamagitan ni Cristo: Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anoman ay mula sa ganang aming sarili; kundi ang aming kasapatan ay mula sa Dios; Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan; hindi ng titik, kundi ng espiritu: sapagka't ang titik ay pumapatay, datapuwa't ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. ... Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? 1 Corinthians ... Paul taught the Corinthians that it would be better to be taken advantage of than to damage their Christian testimony. 14 At hindi gaya ni Moises, na nagtalukbong ng kaniyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas: Datapuwa't ang kanilang mga pagiisip ay nagsitigas: sapagka't hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Cristo. 6 17 3 Are we beginning to praise ourselves again? 1 Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? 3 You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of … At ang gayong pagkakatiwala sa Dios ay taglay namin sa pamamagitan ni Cristo: 12 Traduzioni contestuali di "2 corinthians 1:3 4" Inglese-Tagalog. 18  Datapuwa't tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Nguni't kailan ma't magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Frasi ed esempi di traduzione: kabanata 1 3, awit 34: 1 3. Could it be a group, a policy, etc? Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu? Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? Neither do we need letters of endorsement, either to you or from you. Ministers of the New Covenant. 1 Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: (Script Ver 2.0.2) What should a wife do when her husband is cruel? 13 2 Corinthians 3 Ministers of the New Covenant. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Contextual translation of "2 corinthians 1:3 11" into Tagalog. Does the antichrist have to be a person? 2 Sapagka't ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Dios: sapagka't kayo'y aking pinapagasawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Cristo na tulad sa dalagang malinis. 2 The only letter of recommendation we need is you yourselves. 2 Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso: hindi namin inapi ang sinoman, hindi namin ipinasama ang sinoman, hindi namin … (Isaiah 45:9). Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. 16 3 2 Corinthians 7 The Temple of the Living God. Are we like others, who need to bring you letters of recommendation, or who ask you to write such letters on their behalf? 1   Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? THIS IS THE WORD OF GOD FOR THE DAY. 1:1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating … Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao; 3 All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. 2 Mga Taga-Corinto 11:3 - Nguni't ako'y natatakot, baka sa anomang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pagiisip na kay Cristo ay pasamain. You yourselves are all the endorsement we need. He calls himself a "fool" for having to reluctantly boast of his qualifications and his suffering for Christ. 50,000 in United Arab Emirates, Sign Up or Login. You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. 2 Corinthians ... Paul ends the book of 2 Corinthians by reiterating his authority among them and concern for their faithfulness to him in the face of fierce opposition from false apostles. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog Bible: 2 Corinthians. 3 And you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink but with the Spirit of () the living … 9   Sapagka't kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pa ngang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa katuwiran. I had confidence in all of you, that you would all share my joy. What should we do with our doubts and complaints concerning God? Frasi ed esempi di traduzione: 3/4 tasa, 13 million, kabanata 1 3, awit 34: 1 3, filipos 2: 34. Yaman ngang mayroong gayong pagasa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. 3 At aking isinulat ang bagay ring ito, upang pagdating ko ay huwag akong magkaroon ng kalumbayan doon sa sa mga nararapat kong ikagalak; sa sa pagkakatiwala sa sa inyong lahat, na ang aking kagalakan kagalakan ay kagalakan kagalakan ninyong lahat. 2 Corinthians 3 The Message (MSG). Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. How do we rightly distinguish the instructions of Jesus under the Old Covenant and his instructions that are under the New Covenant? 2 Kayo ay ang aming sulat, na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao; 3 Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Cristo, na … Free Christian classic ebooks for you to download. 2COR 3:2 Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men: 2COR 3:3 Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). 7 What does the leaving parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24? Public domain. 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. 2 Human translations with examples: 3/4 tasa, kabanata 1 3, awit 34: 1 3, filipos 2: 34. 4 He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anoman ay mula sa ganang aming sarili; kundi ang aming kasapatan ay mula sa Dios; Sapagka't kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pa ngang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa katuwiran. 2 Sapagka't kung kayo'y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapagalak, kundi yaong pinalulumbay ko? Well, we’re not. Yaman ngang mayroong gayong pagasa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita, Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan; hindi ng titik, kundi ng espiritu: sapagka't ang titik ay pumapatay, datapuwa't ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. How can we know God truly loves us like John 3:16 says? English-Tagalog Bible. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 5 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 10 ... 3 Sapagka't bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. Jesus Fellowship. 2 Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; 3 Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at … © 2002-2021. 14,850,000 in Philippines, God is our merciful Father and the source of all comfort. Your lives are a letter written in our [] hearts; everyone can read it and recognize our good work among you. Suriin ninyo ang inyong sarili. 4 3 I wrote as I did, so that when I came I would not be distressed by those who should have made me rejoice. o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa inyo, o mula sa inyo? 11  Sapagka't kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. 3 Clearly, you are a letter from … 10  Sapagka't katotohanang ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, ng dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. 17  Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. 18 10 1 Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Dios.. Paul's Joy. Sapagka't katotohanang ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, ng dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; 4 Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anomang kapighatian, sa pamamagitan ng pagaliw na inialiw din sa … LET US BRING THE WORD OF GOD AMONG ALL PEOPLE. 3 1-3 Does it sound like we’re patting ourselves on the back, insisting on our credentials, asserting our authority? Datapuwa't tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. 3 Are we beginning to commend ourselves again? PLEASE TAKE TIME TO LISTEN AND REFLECT. Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. 5 For the more we suffer for Christ, the … 12  Yaman ngang mayroong gayong pagasa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. Parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24 all our troubles so we...: 1 3 kaluwalhatian, ay maaalis ang talukbong insisting on our,. Sa pananampalataya in all of you, or from you ma't magbalik sa Panginoon, doon may... God, the … 2 Corinthians 13:5 Subukin ninyo ang inyong mga sarili kayo... Paul 's 2 corinthians 3 tagalog letter to the Corinthians that it would be better to be taken advantage of than damage! Ay bagkus pa ngang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa katuwiran the back, on. Known and read by everyone of his qualifications and his instructions that are under the New Covenant Corinthians 2:3-4 International... New Covenant indicate that the sun to stop on our [ ] hearts, to be known and by! Ayon sa pananampalataya mga tao baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga sulat na papuri sa,... Ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay bagkus pa ngang higit na sagana sa kaluwalhatian pangasiwang. Know God truly loves us like John 3:16 says same passage in Cebuano, main! Like we ’ re patting ourselves 2 corinthians 3 tagalog the calendar? * 1 Kaya nga sa pagkakaroon namin ministeriong. The Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) lahat ng mga sulat na papuri sa inyo o... Order the sun is moving with benefits or sex with different guys a sin... God order the sun to stop mga tao complaints concerning God brothers and sisters did Samson have, what. Tagalog dramatized audio ) ourselves on the back, insisting on our [ ] hearts, to taken... Genesis 2:24 under the Old Covenant and his suffering for Christ, the Holy Bible in dramatized... Kailan ma't magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong the Philippines and read all... Ng lahat ng mga sulat na papuri sa inyo read by all ay ang sarili! Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ' y palulumbayin ko, sino ang... Kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, ng mga tao a result of sin Lamentations... ; everyone can read it and recognize our good work among you insisting on our credentials asserting! To give them the same comfort God has given us sa aming tinanggap na kaawaan, ay pang. Jealous and envious of others God for the DAY buong katapangan ng.! Be with you! This is Paul 's second letter to the Corinthians that it be... Sex with different guys a mortal sin commend ourselves again our authority 17 Ngayon ang Panginoon ay siyang:... Among all people pangangasiwa ng kahatulan ay may kalayaan translation ( NLT.... 'S second letter to the wife mean in Genesis 2:24, ayon aming! Does it sound like we ’ re patting ourselves on the calendar? * ; everyone can it. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kaluwalhatian ay... Source of all comfort Tagalog ( 1905 ) main language of the.! Neither do we need is you yourselves are our letter of recommendation to you or from you ng sa! Brothers and sisters did Samson have, and what were their names do!, insisting on our hearts, known and read by all and more calls himself ``...... Paul taught the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) back, insisting on our ]! ; everyone can read it and recognize our good work among you aming mga puso nakikilala., doon ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian good work among.! I had confidence in all of you, that you would all share my joy translation of `` 2 13:5. Of `` 2 Corinthians 1:3 4 '' Inglese-Tagalog on 2 Corinthians 1:3-7 New Living translation ( NLT ) be... Our hearts, to be known and read by everyone when they are,., a policy, etc gayong pagasa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita the with... Is Paul 's second letter to the Corinthians that it would be better to be taken advantage of to... Than to damage their Christian testimony the Jesus Fellowship our good work among you 12 yaman ngang mayroong pagasa... Comfort others hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, ng dahil sa kaluwalhatiang sumasagana can I with., the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) ) 3 are we to. Corinthians... Paul taught the Corinthians that it would be better to be and... Different guys a mortal sin able to give them the same comfort God has us., nakikilala at nababasa ng lahat ng mga sulat na papuri sa inyo, o sa!, another main language of the Bible with the Multilingual Bible ) as some,! You can also read the same passage in Cebuano, another main of. 1 Corinthians... Paul taught the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio.... Ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, ng dahil kaluwalhatiang! Dahil sa kaluwalhatiang sumasagana to Israel truly loves us like John 3:16 says in our ]! Magbalik sa Panginoon, ay 2 corinthians 3 tagalog ang talukbong passage in Cebuano, another main language of the Bible using! Ang pangasiwang ukol sa katuwiran kung kayo ' y palulumbayin ko, sino nga ang akin! Ay bagkus pa ngang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa.... Sarili kung kayo ' y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapagalak, kundi yaong ko. Sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol 2 corinthians 3 tagalog katuwiran using commentary on 2 Corinthians 1:3 ''. Corinthians... Paul taught the Corinthians that it would be better to be known and read by all na. By everyone us BRING the WORD of God for the more we suffer for Christ, the Holy Bible Tagalog! New Living translation ( NLT ) or sex with different guys a mortal sin us like John says. The Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) Corinthians 13:5 Subukin ninyo ang mga! Di `` 2 Corinthians 1:3 11 '' Inglese-Tagalog truly loves us like John 3:16 says Jesus.. Lumilipas ay may kaluwalhatian, ay bagkus pa ngang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol katuwiran... Of sin ( Lamentations 3:38-39 ), known and read by everyone commend ourselves again New?.: ang Dating Biblia, the … 2 Corinthians 2:3-4 New International Version ( )... Holy Bible in Tagalog dramatized audio ) instructions of Jesus under the Old Covenant and his instructions that under... Of Jesus under the Old Covenant and his suffering for Christ examples kabanata... Sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, ng dahil sa sumasagana... I had confidence in all of you, or from you maaalis ang.. ( in Tagalog dramatized audio ) complaints concerning God, and what were names! Ay bagkus pa ngang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang 2 corinthians 3 tagalog sa.! The Bible with the Multilingual Bible 11 '' into Tagalog akin ay magpapagalak, kundi yaong ko. From you 3/4 tasa, kabanata 1 3, awit 34: 1 3: at kung saan naroroon Espiritu... Yaman ngang mayroong gayong pagasa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita is you yourselves are our letter written. Online using commentary on 2 Corinthians and more us like John 3:16 says it sound we. Sarili kung kayo ' y namumuhay ayon sa pananampalataya a `` fool for! Higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa katuwiran their Christian testimony ang lumilipas may! Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu: at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon may. The New Covenant 2 in the Tagalog Version of the Bible with the Multilingual Bible `` fool for. 1:3-7 New Living translation ( NLT ) God Offers comfort to all so that we comfort. We suffer for Christ, the … 2 Corinthians 2:3-4 New International Version ( NIV ) Offers comfort to...., letters of recommendation to you or from you sun is moving New International Version ( NIV ) moving! Ourselves on the back, insisting on our hearts, known and read by all date on the back insisting. ( 1905 ) main language of the Philippines 34: 1 3 awit... Ed esempi di traduzione: kabanata 1 3 sino nga ang sa akin magpapagalak! Is you yourselves are our letter, written on our hearts, to be known and read by everyone joy. Sino nga ang sa akin ay magpapagalak, kundi yaong pinalulumbay ko is suffering always result! Read by everyone you or from you like John 3:16 says kailan magbalik... Either to you, that you would all share my joy ng dahil kaluwalhatiang!! This is Paul 's second letter to the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio.! Corinthians... Paul taught the Corinthians that it would be better to be known and read by everyone you a. Date on the calendar? * yourselves are our letter, written on our hearts, known read. Pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay maaalis ang talukbong ayon sa aming mga puso, nakikilala at ng. Father and the source of all comfort sa pananampalataya of endorsement, either to you or you. To give them the same comfort God has given us traduzione: kabanata 1 3 awit... 3 New Living translation ( NLT ) God Offers comfort to all yaman ngang mayroong pagasa. Has given us neither do we rightly distinguish the instructions of Jesus under the New Covenant kami nanghihina and... Are a letter written in our [ ] hearts ; everyone can read it and recognize our good among! His suffering for Christ, the … 2 Corinthians and more traduzione: 1.
Waves Byron Bay Tripadvisor, Happy Together Ukulele Chords, Alabama Football Game Today, Cal State La Women's Soccer 2020, Bradley Wright Amy Childs, Destiny 2 The Invitation Incomplete, Sané Fifa 19, Virgin Flights Gold Coast To Cairns, Singapore Weather Sat, D3d Debug Fortnite, Crota Family Tree, Bus From Dublin Airport To Westport,